Onkoloji-Hematoloji Birimi


Bakanlığa bağlı Endokrin ve Diyabet Merkezi binası içerisinde görev yapan birim; bir sorumlu hekim başkanlığında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kanser ile savaş konusunda stratejileri belirlemek, planlamalar yapmak ve ülke genelinde kanserle ilgili veri tabanı oluşturmak amacı ile Bakanlıkca Kanserle Savaş Birimi ve Danışma Kurulu’nun kuruluşu, örgütlenmesi çalışmaları ile, çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması amacı ile kurulan bir birimdir.

Onkoloji-Hematoloji

Birim, bir Birim Sorumlusu yönetiminde yeterli sayıda mesleki, teknik ve genel hizmet sınıfı personellerinden ve Erken Tanı Merkezlerinden oluşmaktadır.

Birimin başlıca görevleri şunlardır:
1. Kanserin, toplumun yaş grubuna, cinsiyete, görüldüğü bölgelere ve kanser türlerine göre tüm ülkedeki sayısal dağılımını tespit etmek.

2. Bölgelerde kanser ile ilgili riskleri tanımlamak ve korunma programlarını geliştirmek.

3. Riskli bölgeler tanımlandıktan sonra, tarama ve erken tanı programları planlamak ve uygulamak.

4. Kanser konusunda korunmanın birinci basamağı olan halk eğitimi için programlar planlamak ve uygulamak,

5. Erken Tanı Merkezlerinin koordinasyonunu yapmak ve verileri kayıt altına almak.

6. İhtiyaca göre, sağlık personeli hizmetinin eğitim programlarını planlamak ve denetlemek.

7. Bakanlığın kanser konusunda harcamalarını ve ihtiyaçlarını kayıt altına almak ihtiyaclara yönelik çözüm üretmek.

8. Kanserle savaş konusunda planlamaların, harcamaların ve tedavi giderlerinin organizasyonunu yapmak.

a- Tedavi hizmetlerinin planlanması (ilaç ihtiyacı, teknik donanım ve personel)
b- Rehabilitasyon planlanması,
c- Terminal bakım ünitesi planlanması.

9. Kanser hastalığı neticesinde görülen ölümler kayıt altına alınarak, kanserle savaş stratejisinin ulaştığı noktayı saptamak.

10. Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm sağlıyarak kanser savaş politikalarını belirlemek.

11. Bakanlık tarafından kanser konusunda verilecek diğer görevleri yapmak.

12. Kanserle savaş konusunda kamuya ait sağlık sistemleri ile özel amaçlı kurulan merkezler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

Onkoloji-Hematoloji

Kanser Danışma Kurulu'nun oluşumu ve görevleri ise şu şekilde belirtilmektedir:

1. Kanser Danışma Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kanser kontrol programını planlar, uygulamaları değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler belirler ve bu yönde alınan tavsiye kararlarını Kanserle Savaş Birimi’ne iletir. Kanserle Savaş Birimi ise bu tavsiye kararlarını Bakan’a iletir.

2. Kanser Danışma Kurulu Bakanın önerisi Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 3 yıllık bir süre için aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a- Kanser Savaş Birimi Sorumlusu (Başkan).
b- Kanser Tedavi Merkezlerinde görevli onkoloji uzmanları, medikal onkoloji, pediatrik onkoloji, temel onkoloji, radyasyon onkolojisi uzmanları, (Dört Üye).
c- Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Temsilcisi (İki Üye).
d- Erken Tanı Merkezlerinin kurulu olduğu bölgelerin Devlet hastahaneleri başhekimleri. (Birer Üye).
e- Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı mütevelli heyeti tarafından seçilecek, (Bir Üye).
f- Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Pataloji Klinik Şefi veya Temsilcisi (Bir Üye).

3. Danışma Kurulu’nun çalışma usul ve esasları, Bakanlıkca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle belirlenir.